Verkiezingsprogramma PvdA in detail

Door mux op woensdag 22 februari 2017 21:39 - Reacties (15)
Categorie: Verkiezingen 2017, Views: 5.313

In dit artikel bekijken we, met behulp van de achtergrondinformatie in mijn andere artikelen, met een kritisch oog naar de punten in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Heeft de PvdA ideeën over de volgende regeringsperiode die logisch, consistent en in het algemeen een goed idee zijn?

Lees hier het volledige partijprogramma van de PvdA (67 pagina's).

Achtergrond en inleiding

We hebben hier geen blogserie met een saaie opsomming van punten - het hele idee van m'n verkiezingsserie is om context en betekenis te geven aan dingen die gebeuren in de politiek, zodat de lezer een beter geïnformeerde keuze kan maken. Het is daarom belangrijk om niet alleen naar het programma zelf te kijken, maar ook naar alles eromheen. Wat is de intentie van deze partij met dit programma? Hoe is het wereldbeeld van de PvdA? Hoe hebben ze in het verleden geregeerd en gestemd?

De PvdA is van origine een partij opgezet vanuit vakbonden, en begon redelijk op het ver-linkse deel van het politieke spectrum. Door de jaren heen is de partij meer gematigd en kan nu centrum-links genoemd worden. De PvdA staat voor (en stemt doorgaans voor) sterke sociale en publieke voorzieningen, maar met een heel erg lichte 'financieel/persoonlijk verantwoordelijke' touch. In recente decennia is het meermalen voorgekomen dat een 'paars' kabinet is gevormd - een coalitie tussen de VVD, PvdA en soms een paar kleinere partijen zoals D'66. Meest recent, in het Kabinet-Rutte, is dit echter niet door het electoraat in dank afgenomen, met een aanzienlijke krimp in de peilingen. Dit wordt erkend door de partij:
Wij hebben toen onze verantwoordelijkheid genomen door een coalitie aan te gaan met de VVD, een partij die ideologisch onze tegenpool is. De keuze voor deze coalitie was, gezien de verkiezingsuitslag, onvermijdelijk om uit de patstelling te komen, een einde maken aan de stagnatie en de broodnodige hervormingen door te voeren. Deze keuze wordt ons niet door iedereen in dank afgenomen. Wij zijn er mensen door kwijtgeraakt. Dat betreuren wij. Het verloren vertrouwen willen we terugwinnen. We hebben deze keuze welbewust gemaakt en wij leggen daarover, zoals dat hoort in een democratie, verantwoording af aan de kiezer.
Het partijprogramma van de PvdA is - en ik herhaal mezelf hier bij zowat ieder partijprogramma - typisch voor een socialistische partij. Het benadrukt het bestaan van ongelijkheden in de maatschappij en stelt voor deze aanpassingen op te lossen met specifieke sociale regelgeving, want ongelijkheid is de bron van alle kwaad. Kansen vergroten, toegang verbeteren, enzovoorts. Begrijp me niet verkeerd, ik probeer hier niet cynisch te zijn, maar dit is voor mij de 8e keer dat ik exact dezelfde zinsneden zie in mijn leven. Ja, ik ben al sinds de basisschool geïnteresseerd in politiek en kende de namen van alle ministers in Paars I. Het introductie-essay stelt 'Zekerheid, Zeggenschap en Vertrouwen' als centrale uitgangspunten van hun beleid.

Het partijprogramma

Het partijprogramma is opgedeeld in de volgende hoofdstukken (die ik ook gebruik in deze blogpost):
 • Open en diverse samenleving
 • Solidaire samenleving: vluchtelingen helpen en laten meedoen
 • Veilige samenleving: rechtvaardig en streng indien nodig
 • Welvarende samenleving: duurzame, sterke en sociale economie
 • Werkzame samenleving: goed werk en rechtvaardig inkomen
 • Ontwikkelde samenleving: goed en verbindend onderwijs voor iedereen
 • Een creatieve en verbeeldende samenleving
 • Gezonde en zorgzame samenleving
 • Leefbare en duurzame samenleving
 • Internationale samenleving
Nutteloos feit van de dag: het partijprogramme heeft als titel van de pdf 'L&B'. OK. Duidelijk.

Open en diverse samenleving
De PvdA zet groots in op anti-discriminatiewetgeving, integratie en directe democratie. Niet duidelijk is hoeveel ze hieraan specifiek willen uitgeven, hoewel openbaar bestuur €1,3mrd extra krijgt.
 • Meer diversiteit, zonodig geforceerd met quota. Dit is een algemeen punt in het hele verkiezingsprogramma; in zowat ieder hoofdstuk is wel opgenomen dat betreffende instituten meer moeten doen aan representativiteit en diversiteit, zonodig met een aannamequotum voor vrouwen.
 • Volle inzet op integratie by design. Een mijns inziens ietwat verouderde aanpak waarbij gemengde wijken, scholen en publieke voorzieningen worden aangemoedigd. Het probleem hiermee is niet dat het een slecht idee is: 'ghettobestendige' wijken bouwen, met name in de grote steden met relatief hoge percentages allochtonen, is effectief. Het probleem zit hem erin dat we eigenlijk geen bevolkingsgroei meer zien - en ook weinig wijkenbouw meer. Zeker vergeleken met de jaren '80 en '90 waarin de bulk van onze relatief gesegregeerde vinexwijken zijn gebouwd. Een aantal steden gaan wijken renoveren - bijvoorbeeld Rotterdam. Hierin is wellicht het e.e.a. te realiseren, maar ik heb een hard hoofd in de uitvoerbaarheid van de plannen van de PvdA op de langere termijn. De meeste buurten in Nederland zijn simpelweg eenzijdig gebouwd of evolueren naar een eenzijdige bewoning. Hetzelfde geldt voor publieke voorzieningen. De rest van de punten onder 'integratie: een zoektocht naar wederkerigheid' is allemaal spul wat we al doen in zekere mate, dus ik zie hier geen wezenlijk nieuwe aanpak. Individuele gemeenten, zoals wederom Rotterdam, zijn prima effectief in hun eigen aanpak.
 • Racisme wordt een hate crime. Wellicht wat onhandig verwoord? Racisme op zichzelf kan moeilijk veroordeeld worden; dat zou een gedachtenpolitie moeten doen. Zonder specifieke strafbare acties - die allemaal reeds strafbaar zijn - zie ik niet hoe je dit ooit implementeert zonder de rechtsstaat aan te tasten. Zwaardere straffen voor hate crimes leiden in het buitenland niet tot betere veiligheidsresultaten.
 • Veel ideeën over het bestrijden van discriminatie in instituten, op de arbeidsvloer, enz.. Uiteraard kan ik het niet oneens zijn met de intenties hier, maar racisme en discriminatie zijn zo'n diepgeworteld cultureel en generationeel probleem dat ik weinig effect kan zien van de voorgestelde maatregelen. Een meldpunt discriminatie hebben we al in veel gemeenten. De rest is overwegend symboolpolitiek (vb.: transgenderdiscriminatie opnemen in een wet die al duidelijk de intentie heeft alle vormen van discriminatie te veroordelen).
 • Volwassenen zonder middelbare schooldiploma kunnen dit alsnog halen. Dit is superinteressant en een beetje weggemoffeld in dit hoofdstukje ipv onder onderwijs. Een loopbaan/carrière in één werkveld of zelfs bij één werkgever is allang niet meer de realiteit wanneer je van school komt. Er is heel veel te zeggen voor het toelaten van volwassenen in plaats van alleen kinderen/jong volwassenen in het publieke onderwijsstelsel, zeker als ze voorheen hun diploma niet hebben gehaald. Onderwijs betaalt zich vrijwel altijd meer dan terug in economische productiviteit.
 • Meer experimenten met directe democratie. Burgerinitiatieven op ieder bestuursniveau, raadgevende referenda, decentralisatie van rijkstaken naar de gemeente, betere geïnformeerde gemeenteraadsleden, direct gekozen waterschappen. Het nut hiervan is grootendeels twijfelachtig. Ik ben het niet oneens met het doen van experimenten - integendeel. Het zojuist gelinkte wetenschappelijke artikel laat zien dat directe democratie niet altijd beter of slechter is dan representatieve democratie (wat we nu hebben met de twee Kamers en gemeenten). Het nut wisselt. Een slecht uitgevoerd referendum kan leiden tot grote schade (bijv. Brexit), een goed ontworpen stemsysteem kan leiden tot sterke toename van burgerparticipatie (bijv. invoering van MMP in Ierland). Wat ik mis in deze passages van de PvdA is het toeleggen op evidence-based policy. Gaan we deze 'experimenten' nou ook objectief beoordelen? Doen we een controlled trial? Leggen we acceptatienormen vast vóór uitvoering, of blijven we een decennium lang dooremmeren over de betekenis van de uitkomst?
 • Kwijtschelding van lokale belastingen voor de zwaksten. Lijkt me duidelijk een goede, progressieve maatregel. In dit geval ook redelijk betaalbaar voor de maatschappij.
 • Een einde aan schaalvergroting van (semi-)publieke instellingen. Oei, dit is weer een zwaard dat aan twee kanten snijdt. We hebben in Nederland een aantal door en door corrupte gemeenten gehad (bijv. Wieringen - persoonlijke ervaring hiermee) die sterk verbeterd zijn door de fusie (in dit geval naar Hollands Kroon). Andere gemeenten zijn, met name in publieke peilingen, minder toegankelijk geworden door fusies. Hetzelfde geldt voor andere consolidaties - er zijn goede en slechte gevallen aan te wijzen.
 • Ieder jaar een publiek debat over de staat van publieke diensten. Dat werkt alleen met goed geïnformeerde, betrokken burgers, anders komt er nooit nuttige informatie uit. Er is een reden voor het bestaan van complexe kwaliteitscontrolesystemen.
 • Balkenendenorm voor alle werknemers in (semi)publieke instituten. Prima.
Solidaire samenleving (internationale samenwerking)
 • Expliciete steun voor grenslanden EU. Het is op zich best opmerkelijk dat de 'solidaire' EU zo niet-solidair is met de veelal relatief arme landen die de verantwoordelijkheid hebben om vluchtelingen uit voornamelijk Syrië en Noord-Afrika te ontvangen. Zoals te verwachten valt is de PvdA vóór het financieel en materieel steunen van deze landen en het verschaffen van veilig vervoer voor asielzoekers. Ook harmonisering en stroomlijning van asielbeleid en het versimpelen van het terugsturen van afgewezen asielzoekers worden genoemd. Overal is een focus op het humanitaire aspect.
 • Kinderen in de asielprocedure krijgen speciale aandacht. Kinderen worden, ook als ze nog niet uitgeprocedeerd of toegelaten zijn, naar speciale scholen gestuurd, krijgen prioriteit in de asielprocedure op een aantal punten en worden automatisch genaturaliseerd wanneer ze stateloos worden geboren.
Veilige samenleving (veiligheid)
De PvdA wil veiligheid en gevoel van veiligheid verbeteren door middel van burgerparticipatie. Daarnaast wordt wiet gelegaliseerd. Totaal investeert de PvdA 400 miljoen extra in veiligheid en nog eens 400 in defensie.
 • Directe inspraak van burgers in lokale politie. Opmerkelijk en interessant idee. Helaas zie ik dit niet zo gauw nut hebben. Gevoel van veiligheid en criminaliteit werken vooral op de angst van mensen, en angst zorgt ervoor dat piepkleine issues worden opgeblazen tot grote prioriteiten. Zie bijvoorbeeld de focus op immigratie en terrorisme in internationale politiek. Door burgers directe inspraak te geven in plaats van evidence-based te werken, zal er mijns inziens op de verkeerde dingen gefocust worden, wat de objectieve veiligheid (en potentieel zelfs het gevoel van veiligheid) niet ten goede komt.
 • Geen wezenlijke privacywaarborgen. De PvdA is voor volledige transparantie over wat de overheid van je weet, maar is tegelijk niet tegen sleepnetvergaring van data of grootschalige koppeling van data.
 • Legalisering van wietteelt. Bam, klaar. Uitstekend idee, en iedereen weet het. Legaliseren, reguleren en belasten.
Welvarende samenleving (economie en financiën)
De PvdA wil subsidiestelsels omzetten naar (staats)investeringsbanken, consumentenbanken strenger reguleren en hun steentje bij laten dragen, is tegen TTIP, heeft een ambitieus klimaatplan en wil onze landbouw verduurzamen. Voor het milieu wordt 1mrd extra uitgegeven, andere posten zijn te verdeeld om duidelijke uitspraken over te doen.
 • Een publiek-private investeringsbank voor infra. De PvdA wil de Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank omvormen tot een investeringsbank voor publieke investeringen. Momenteel zijn deze banken volledig publiek (50% Rijksoverheid, 50% gemeenten en provincies), de PvdA wil ook private investeringen hierin toelaten en daarmee verschillende infrastructuurprojecten betalen. Kort gezegd betekent dit dat de overheid in plaats van directe subsidies ('contant betalen' voor projecten) nu de leverage van een bank kan gebruiken en véél meer geld tot zijn beschikking heeft. Dit klinkt leuk (he, meer geld voor infrastructuur!), maar lost mijns inziens niks wezenlijks op. Het huidige systeem werkt uitstekend; onze investeringen in infrastructuur zijn zowat de laagste in Europa en we hebben letterlijk de beste infrastructuur op bijna alle punten die de PvdA noemt. Deels privatisering betekent dat we potentieel onder invloed komen van aandeelhouders die liever kortetermijnprojecten zien gebeuren dan langetermijninvesteringen. Het is mij echt onduidelijk wat de PvdA hiermee wil.
 • Volle inzet op sectoroverschrijdende regiostimulering. Momenteel hebben we al een paar samenhangende regio's: in Amsterdam is de Metropoolregio, in Eindhoven is de Brainport, enzovoorts. Deze zijn doorgaans geconcentreerd op één sector met hun eigen samenwerkingsorganisaties. PvdA wil dit breder uitvoeren en ook toepassen op krimpregio's. Geld dat van lokale bedrijven wordt ingezameld wordt geïnvesteerd in startups e.d.. Om eerlijk te zijn zie ik niet hoe dit wezenlijk verschilt van de huidige provinciën en waterschappen. Er is al een niet direct gekozen sectoroverschrijdend instituut dat dit soort dingen uitgebreid doet.
 • Officiële erkenning alternatieve financiering en opzetting nationale investeringsbank. De PvdA is fan van investeringsbanken, en wil hiermee kredietverlening aan bedrijven makkelijker maken. Ook willen ze officiëel Qredits, crowdfunding en kredietunies erkennen. Uitstekend, ik ben helemaal voor, helaas is één van de grote voordelen van kredietunies en crowdfunding juist dat ze in een soort grijs gebied zitten, met weinig regulering en belasting. Zolang dit erkend wordt en de belastingdruk op investeringen en giften niet een significant deel van dit voordeel afkalft, vind ik het best. Als klein bedrijf zou ik hier persoonlijk veel van profiteren.
 • Hervorming van Europees economisch groeibeleid. Dit is inderdaad een heikel punt binnen de EU; vervuilende landbouw- en kolensubsidies bestaan nog steeds (als overblijfsel van de economische doelstellingen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal), en die werken actief de Europese klimaatdoelstellingen tegen. Er is veel voor te zeggen om dit op korte termijn te hervormen.
 • Verhoging van reserve-eis banken naar 10%. Klinkt leuk, maar onuitvoerbaar (want alle banken vluchten dan gewoon naar Duitsland) en het verlaagt kredietvolume (M2) in de markt vrij sterk. Bovendien is kredietvolume - zeker recent - gewoon geen risico geweest voor banken. Fraude, mismanagement en M3 zijn de redenen voor o.a. het omvallen van verschillende banken en de Financiële Crisis geweest. Voor meer informatie, lees ook m'n artikel over financiën.
 • Een aantal extra regels voor banken. Coco's zijn een manier voor banken om kapitaaleisen te omzeilen en zo potentieel een slechte liquide situatie te verhullen zonder de onderliggende problemen op te lossen. Dit is in zekere zin een loophole die de PvdA wil dichten. Ook gaat de bankbelasting omhoog met 1 mrd. Ook een EU-wijd depositogarantiestelsel wordt voorgesteld. Als laatste pleit de PvdA voor het snel omzetten van EU-wetgeving voor bankregulering. Al deze dingen zijn uitstekend - niet voor de kortetermijnwinsten van banken, maar wel voor de duurzaamheid van het bankenbestel en het consumentenvertrouwen. Deze eisen hebben in tegenstelling tot het vorige punt waarschijnlijk niet het gevolg dat banken wegvluchten.
 • PvdA is tegen TTIP. Tja, TTIP is inmiddels zo'n boogeyman geworden dat het moeilijk geaccepteerd zal worden. Echter, in tegenstelling tot wat je misschien denkt zijn handelsverdragen zoals TPP/TTIP helemaal niet zo slecht of zelfs uitzonderlijk. Deze verdragen zijn er júist op gericht om regelgeving te harmoniseren en im-/export van goederen en mensen (en alles wat hierbij komt, zoals privacy) te regelen. Het is een soort confederalisering van de hele wereld, waarbij juist arme en niet-sociale landen een hoop extra regels krijgen t.a.v. werkomstandigheden, compensatie en sociale vangnetten. Maar ook duurzaamheid. Zolang we handel hebben, zullen er meer verdragen bijkomen die dit soort dingen regelen. Ik heb liever een wereld met goed geregelde handelsverdragen dan een wereld waarin een hoop zaken effectief ongereguleerd gebeuren. Ja, ik ben het ook niet eens met o.a. de missende privacywaarborgen in TPP/TTIP, maar dat wil niet zeggen dat het hele verdrag slecht is. Wat nuance is wel op zijn plaats.
 • Verlegging van bedrijfsrisico naar aandeelhouders. De PvdA wil de perverse aansporingen binnen aandeelhouderskapitalisme bevechten. Momenteel is het gunstig voor een slecht functionerend bedrijf om delen af te splitsen, te laten falen en alleen met de goede delen door te gaan. Dit kost de maatschappij veel geld, met name als hele grote bedrijven dit doen. Door investeerders het verschil te laten dragen, schuldfinanciering te beperken en werknemers invloed te geven in aandeelhoudersvergaderingen denken ze dit te fiksen. Dit is ook wel het 'Franse model', en zoals met alles zijn er voor- en nadelen. Ja, je voorkomt het opbreken en falen van bedrijven, maar deze aanpak werkt ook vertragend op de economie. Het standpunt van Nederland als behoorlijk vrij kapitalistisch land is altijd geweest dat we bedrijven min of meer vrij laten te doen wat ze doen, en dit zou een grote verandering zijn. Ik ben daarom heel sceptisch over de haalbaarheid van dit plan, zeker als je uitlegt dat dit op lange termijn een negatief effect gaat hebben op de economie.
 • 'Ubertaks' of 'Airbnb-taks'. Mensen die hun huis onderverhuren aan toeristen (en andere vormen van de 'deeleconomie') krijgen een maximum en moeten belasting betalen. Logisch, economisch een uitstekend idee, maar moeilijk te handhaven.
 • Ambitieuze klimaatplannen. 1,5 graad opwarming, transitie naar circulaire economie, meer SDE-geld, investering in smart grids en bidirectionele converters, verhoging van CO2-prijs, verlaging belasting op elektriciteit en verhoging op gas, weg met kolencentrales, geen kernenergie en schaliegas, alleen EVs vanaf 2025, enz. enz. Allemaal precies wat er moet gebeuren. Solide, concrete plannen. Ondanks dat ik het er niet persé mee eens ben dat kernenergie niet schoon of veilig is (het is naar verhouding net zo goed als wind en zon), hebben we in Nederland weinig potentiaal om meer te bouwen en is ons lidmaatschap aan Euratom samen met de exploitatiekosten van Borssele véél te duur om dat kleine beetje energie te verantwoorden.
 • Transitie weg van intensieve landbouw. Kleinschaligere, natuurinclusieve landbouw, grondstofhergebruik, minder vee, patentvrije teelt stimuleren, innovatie. Dit alles door subsidies te richten op maatschappelijke effecten en niet productie. Gezien landbouw extreem veel grondgebied gebruikt en maar weinig toevoegt aan onze economie (of zelfvoorzienendheid) is hier een hoop voor te zeggen. Het is milieutechnisch een goed programma. Je blijft wel zitten met onze grootste vervuiler en een groot deel van de economie: bloemen en kasgroente. We zijn de op één na grootste exporteur van tomaten en paprika's in de wereld. Willen we dit ook omvormen? Of willen we het verduurzamen? Dat is waar de écht grote milieuwinsten te vinden zijn.
Werkzame samenleving (sociale voorzieningen)
Soms vraag ik me af hoe de PvdA ooit samen met de VVD kan regeren. Op het gebied van werk en bedrijvigheid zijn het bijna precies omgekeerde partijen. De PvdA wil méér werknemersbeschermingen - ook voor ZZP'ers trouwens - en hogere belastingen / minder belastingvoordelen voor bedrijven. Ook wordt voorzichtig met een HRA-maximum gespeeld. Dit kost voor sociale voorzieningen bijna 6 miljard extra, maar levert aan de andere kant vijf miljard op aan de bedrijfskant. Alles bij elkaar zorgt dit hele pakket maatregelen voor meer werkgelegenheid, een sterker groeiende economie en een beter leven voor iedereen, met name de minima en pensoengerechtigden.
 • Werknemerskorting (vgl. zelfstandigenaftrek). De PvdA wil, net als de zelfstandigenaftrek (een tax credit, oftewel een vast bedrag dat je van je belastbaar inkomen kunt aftrekken bij het berekenen van inkomstenbelasting) eenzelfde belastingaftrek invoeren voor alle werknemers. Dit verlaagt de effectieve belastbaarheid van iedereen, maar heeft het grootste effect op lage inkomens. Ik heb mijn twijfels over het netto-effect hiervan. Op de korte termijn is het een progressieve regel (alhoewel een aardig dure), maar op de lange termijn zie ik het gebeuren dat de winst hiervan effectief naar de werkgever gaat - doordat die lagere lonen kan aanbieden zonder dat werknemers erop achteruit gaan.
 • Hogere lonen in de publieke sector. Na de jarenlange nullijn voor ambtenaren zal dit zeker populair zijn.
 • WW-premie naar contractvorm. Parttimers komen vaker in de WW, dus de werkgever moet voor parttimers een ander bedrag aan premie betalen dan aan mensen met een vast contract. Dit is een andere, creatieve, manier om de problemen met verborgen werkloosheid aan te pakken. Interessant.
 • Beetje toondove aanpak technologische werkloosheid. We gaan honderdduizenden banen permanent verliezen aan autonome auto's, robots en dergelijke. Wat stelt de PvdA voor? 'voorlichtingscampagnes en goede voorbeelden stimuleren'. Ach, het is iets dat ze er überhaupt van hebben gehoord.
 • Weg met de A1-verklaring. Effectief betekent dit dat iedereen gelijk moet worden betaald ongeacht nationaliteit. Momenteel kan onder de A1-verklaring een uitzendbedrijf bijv. Poolse werkers inzetten voor een Nederlands bedrijf, maar betalen naar Poolse normen. Dit geldt overigens alleen binnen de EU.
 • 100 000 nieuwe banen in de publieke sector. Dit zijn minimumloonbanen zoals schoonmakers, plantsoenendienst, e.d.
 • Brede invoer Lage Inkomensvoorziening. Dit is een gloednieuwe wet (Jan. 2017) die werkgevers deels compenseert voor het aannemen van mensen met een inkomen rond het minimumloon. Zeker interessant, hoewel ik wederom liever evidence-based pilots volledig afgerond zie voordat zulke zaken breed worden ingevoerd. Het effect van deze regeling is nog niet vastgesteld.
 • Geen sollicitatieplicht in de WW. Dit is ook een rare regel. Het klinkt goed in theorie: mensen die gebruik maken van publieke voorzieningen moeten er iets voor terugdoen. Helaas is de effectiviteit betreurend laag. Je laat mensen veel tijd en moeite steken in tientallen, soms honderden sollicitaties met een succesrato van minder dan 3%. De economische effecten zijn ook nihil. Ik ben altijd voor het schrappen van bewijsbaar ineffectieve en inefficiënte regelgeving. Overigens is de PvdA niet geheel voor het schrappen van alle sollicitatieplicht, maar wel voor uitgebreide versoepeling. Eén van de volgende punten gaat specifiek over evidence-based werken, dus prachtig!
 • Basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Als ZZP'er kan ik dit niet genoeg aanmoedigen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is als kleine ZZP'er effectief onbetaalbaar - ik houd nu simpelweg een spaarbuffer aan. Niet iedereen heeft die luxe. Een collectieve, betaalbare AOW-voor-ZZP zou geweldig zijn.
 • Koopkrachtverhoging lage inkomens. De PvdA buigt specifiek inkomsten uit andere delen van het programma om naar lastenverlichting voor de laagste inkomens. Dus een hoop progressieve maatregelen: meer werkgevers vs. werknemersbelastingen, hogere vermogens- en dividendbelasting, lagere minimumwerktijd, hoger minimumjeugdloon, het stimuleren van experimenten met (voorwaardelijke) basisinkomens.
 • Armoedebestrijding, vooral richting AOW'ers. Met voornamelijk een geïndexeerde AOW (naar gemiddelde loonstijging) en een afschaffing van de kostendelersnorm voor AOW'ers. Maar ook 100 miljoen naar basisscholen en jeugdfondsen voor kinderen uit arme gezinnen. En uitgebreide schuldhulpverlening en schuldvoorkóming. Uit economisch oogpunt is dit een geweldig idee. Hoe gek het ook klinkt: arme mensen hebben vooral een gebrek aan geld, en dat gebrek aan geld zorgt voor een veel grotere hoeveelheid economische schade dan simpelweg meer geld aan ze geven zou voorkomen. Armoedebestrijding is dus eigenlijk altijd een goed idee. De PvdA steekt bij elkaar heel wat geld hierin (meer dan een miljard), en dat is wat mij betreft goed besteed.
 • Ouderschapsverlof van partners naar 3 maanden. Het lijkt net alsof we een beschaafd land worden.
 • Uitbreiding en gedeeltelijke herinvoering van overblijven en naschoolse opvang op school. Hierbij wordt ook het gebruik van opvang- en begeleidingsinstellingen toegestaan. Helaas niet zo efficiënt als hulp op basis van vrijwillige ouders, maar wellicht een oplossing voor het gebrek aan vrijwilligers op met name scholen in grote steden.
 • Verandering van huwelijksvoorwaarden. In plaats van gemeenschap van goederen wordt het nu standaard huwelijkse voorwaarden, alimentatie wordt verkort en meeroudergezinnen krijgen dezelfde rechten.
 • HRA op maximaal €500 000. Het is een voorzichtige eerste stap naar het afbouwen van de HRA, en in dit geval lijkt het me een prima grens. HRA heeft een prijsverhogend effect en is een regressieve belastingregeling, dus op den duur moeten we hier vanaf om wonen betaalbaar te houden voor iedereen. Echter, Nederland is iedere verkiezingscyclus al bezig met manieren om dat voor elkaar te krijgen en er gebeurt nooit wat. Het half-miljoen-plafond is eerder al voorgesteld en afgeschoten tijdens kabinetsonderhandelingen.
 • Vermogensbelasting over reëel rendement. Ja, graag. Het is een beetje vreemd dat we 1,2% belasting betalen op ons spaargeld, terwijl we maar 0,35% rente krijgen.
 • Versobering van belastingvoordelen voor bedrijven. WBSO en innovatiebox, uitstel van belasting (via holdings - die ik zelf overigens ook heb, ik weet er alles van) en een limiet op renteaftrek. Ik vroeg me altijd al af waarom ik met mijn bedrijf deze dingen mocht doen, het leek gewoon gratis geld van de overheid. Kijkend naar het CPB-rapport is het afschaffen van deze regelingen inderdaad drukkend op bedrijven.
Ontwikkelde samenleving (Onderwijs)
De PvdA wil meer maatwerk in het onderwijs, meer aandacht voor onderwijzers en een sterkere koppeling tussen bedrijfsleven, HBO en WO. Hiervoor wordt 2,6mrd per jaar extra uitgetrokken.
 • Invoering van maatwerkdiploma's. Kinderen kunnen per vak op het hoogst haalbare niveau getoetst worden, en zo bijvoorbeeld Frans en Duits op HAVO-niveau afronden, maar Engels op VWO-niveau. Deze maatwerkdiploma's worden dan ook geaccepteerd bij vervolgonderwijs (bijv. HBO/WO). Dit is een manier om doorstroomstagnatie te verminderen en flexibiliteit van studiekeuze te vergroten, problemen die al heel lang aandacht krijgen en onder andere met schakelprogramma's op HBO's en universiteiten worden tegengegaan.
 • Veel aandacht voor gericht onderwijs. MBO-aanbod afstemmen op de regio (een beetje het terugkomen van de beroepsspecialismen), scholen met veel achterstandskinderen meer middelen geven, aandacht voor speciaal onderwijs, enzovoorts.
 • Lagere drempels voor terugkeer volwassenen in publieke scholing. Net als ik al in het programma van de VVD heb gezegd: uitstekend idee. Je stopt nooit met leren.
 • Minder rendementsdenken (of niet?). Momenteel is zowel in het HBO als WO een sterke vorm van rendementsdenken: je onderzoek, leerstoel of opleiding moet positief en meetbaar bijdragen aan de maatschappij. Dit is een doorn in het oog van een hoop minder toegepaste lectorschappen en leerstoelen. De PvdA zegt hier minder nadruk op te willen geven. Echter, in andere punten werd er juist méér aandacht voor de koppeling tussen onderwijs en MKB gelegd, en verder wordt er niks gedaan aan de noodzaak om iedere 6-12 maanden opnieuw subsidie aan te vragen. Vanuit m'n beperkte ervaring in het onderwijs lijken deze maatregelen wat halfslachtig.
 • Meer aandacht voor leraren. Docenten krijgen meer tijd voor niet-lestaken, hogere maximum-inkomensschalen, een publiek betaalde docentenopleiding en aantrekkelijkere voorwaarden voor WO-opgeleide docenten. Helaas geen harde eis voor WO-niveau op alle scholen, wat mijns inziens (en volgens de beste onderwijssystemen in de wereld) de meeste impact heeft.
Creatieve en verbeeldende samenleving (Kunst en cultuur)
Publieke kunst- en cultuurvoorzieningen, alsmede de publieke omroepen, worden breder uitgedragen, meer in het onderwijs geïntegreerd en beter gefinancierd.
 • Stimulering van zowel klassieke als populaire cultuur. Interessant is om te zien dat er zowel aan de vraagkant als aan de aanbodkant veel punten zijn waarop de PvdA de nadruk legt; zo worden arbeidsvoorwaarden verbeterd voor makers maar wordt ook participatie van basisscholen in cultuuronderwijs naar 100% geheven. Digitalisering van bestaande papieren naslagwerken maar ook van fysieke objecten. Geen van de punten zijn baanbrekend, maar samen genomen wordt er wel 100 miljoen extra voor vrijgemaakt.
 • Uitbreiding van de publieke omroep op sommige gebieden. Zoals meer programmering voor gebruik in scholen, meer geld voor onconventionele programmering, meer regionale programmering (en daarvoor ook aardig meer geld). 100 miljoen erbij.
Gezonde en zorgzame samenleving (Zorg)
De PvdA is voor minder marktwerking in de zorg en geen eigen risico, alsmede meer zelfbeschikking in de zorg. Hieraan wordt 3,2mrd extra uitgegeven, voornamelijk ten gevolge van het wegvallen van het ER.
 • Weg met het eigen risico. Dit is een hele lastige. Eigen risico is namelijk heel effectief in het drukken van zorgkosten zonder de kwaliteit van zorg significant te beïnvloeden. We weten dit - we hebben ermee geëxperimenteerd tussen 2006 en nu. We weten vanuit breed internationaal onderzoek dat het nuttig is. En Nederland heeft al zowat de laagste out-of-pocket zorgkosten in de wereld! Eigen risico is echter ook regressief; het treft de zwaksten het ergste. Alleen compensatie met een belastingopslag is niet voldoende, er moeten ook meer verpleegkundigen en eerstelijnszorgwerknemers bijkomen om de verhoogde zorgvraag op te vangen.
 • Gezamenlijke inkoopunie voor medicijnen en apparatuur samen met andere landen. Helemaal mee eens. Verdere motivatie is in mijn artikel over de VVD te lezen.
 • Medisch specialisten in dienst van ziekenhuizen. In plaats van voor de maatschap (wat een soort aparte bedrijfsvorm is) te werken, nu in loondienst. Dit is een effectieve manier om onnodige behandelingen te beperken en kosten te drukken. Prima plan, hoewel ik liever maatschappen helemaal weg zie gaan en artsen ambtenaar zie worden.
 • Geen marktwerking tussen verzekeraars. Dit is vrijwel zeker ineffectief. We hebben al een streng gereguleerde verzekeraarsmarkt die door meer dan 10 jaar experimenteren is verfijnd en bijzonder goed werkt in het beheersen van kosten. Ik refereer hierbij graag aan een schat aan longitudinale studies door het iBMG, en mijn eerdere blog over de zorg.
 • Nog zo'n rommelige paragraaf met vijftien punten. Kunnen partijen asjeblieft dit soort dingen uitsplitsen in aparte standpunten? Ik word er een beetje moe van na het doorlezen van honderden pagina's aan partijprogramma's. Deze is overigens ook bijzonder slecht uitgedacht. De PvdA wil:
  • Eerstelijnszorg ontdoen van marktwerking. Dat is al zo. De eerste lijn heeft geen marktwerking (op de manier die hier lijkt).
  • Mededingingswet aanpassen waardoor zorgverleners in de eerste lijn mogen samenwerken. De mededingingswet houdt dit niet tegen. Dit is niet waarom er een debat is over het verruimen van de mededingingswet. De problemen zijn omgekeerd; zorgverzekeraars hebben niet duidelijk in beeld wat wel en niet mag worden gedaan om kosten voor verbetering in de zorg te verdelen onder verschillende aanbieders. De samenwerking wordt niet tegengehouden, maar de betaling vanuit verzekeraars.
  • Het betalen van goodwill bij de overname van zorgpraktijken gaan we inperken. Hoe? Het zijn maatschappen of ZZP-bedrijven.
  • We blijven investeren in meer wijkverpleegkundigen (...). Goedzo. Die zijn hárd nodig. Hoewel e-health hier wel erg effectief is gebleken.
  • (...) verminderen de regeldruk. Natuurlijk, iedereen wil van onnodige regels af. Maar regels zijn er om een reden. Welke regels? Waarom? Is dit medisch-ethisch verantwoord?
  • Ook in de tweedelijnszorg wordt de marktwerking teruggedrongen. OK, maar dat is juist waar het effectief is... Waarom niet gewoon evidence-based werken?
  • En de mooiste: Gemeenten maken afspraken met [tweedelijnsorganisaties] (...) hierbij is geen sprake van aanbestedingen, contracten en (...). OK, dus je gaat op de bonnefooi geld geven en hopen dat er zorg voor wordt verleend? Natuurlijk komen er contracten en aanbestedingen! Dat is zoiets als zeggen dat alle winkels nu geen bonnetjes meer hoeven te geven. Belachelijk.
 • Preventieve programma's in het basispakket. Dit is reeds deels aangenomen, maar absoluut een goed idee. Dit wordt in Nederland nog veel te weinig gedaan en heeft op den duur een gigantische impact op de volksgezondheid.
 • Meer duidelijkheid over de grenzen van de wet m.b.t. euthanasie. Dit is een groot punt; artsen willen vaak niet meewerken aan euthanasie en meer vervolging zien om de wet duidelijker te maken op dit punt. Echter:
 • Een recht op stervenshulp vastleggen. Deze zie ik niet snel populair worden onder zorgverleners. Artsen willen mensen niet helpen met sterven, ze willen mensen antidepressiva voorschrijven. Alleen een wens om te sterven is voor velen onvoldoende.
Leefbare en duurzame samenleving (Omgeving en infra)
Een versneld bouwplan met duurzamere woningen, 24-uurs OV en betere verbindingen in het hele land, autorijders plagen en grotere luchthavens.
 • Een deltaplan-achtige 'Visie 2040'. Een langetermijnvisie voor de infrastructuur in Nederland gericht op verduurzaming, flexibelere bouw, watermanagement, enz. Normaal gesproken neem ik in deze opsomming geen nonconcrete voorstellen op, maar gezien het relatieve succes van eerdere grootschalige overheidsprojecten zoals CU2020 ben ik voorzichtig optimistisch hierover.
 • 50 000 extra woningen per jaar. Voornamelijk door het uitbreiden van het aantal eenpersoonshuishoudens is er nog steeds meer bouw nodig. De PvdA stelt 1 miljoen nieuwe eenheden per 2030 als doel. Dat is in lijn met de verwachtingen van het CBS, maar hoger dan het huidige bouwplan.
 • Huurtoeslag omzetten naar huurquote (huur afhankelijk van type woning, inflatiegecorrigeerd). Dit is effectief een sterk gesocialiseerde huur, vergaander dan sociale huurwoningen nu. Het probleem wat we in het verleden en in andere landen (met name in Oost-Europa) zien is dat dit ghettovorming in de hand werkt, doordat verhuurders niet meer bereid zijn om moeite te steken in hun eigendommen en dus de staat grote hoeveelheden - vaak geclusterde - woningen moet overnemen. Het hangt erg af van de implementatie of dit succesvol kan zijn.
 • Nieuwbouw op termijn richting passiefhuizen duwen. Ja, doen! Waarom niet meteen? Duitsland, Schotland en delen van Scandinavië doen dit al. 15 jaar garantie op nieuwbouwwoningen is een goed aanvullend idee.
 • Leegstand bestrijden door nieuwbouw te koppelen aan sloop. Helaas, dit is niet waarom er zoveel leegstand is. De leegstandswet en gemeentebelastingen zorgen voor een klimaat waarin alleen volledige verhuur en volledige leegstand economisch werken. Als deelverhuur aantrekkelijker zou worden gemaakt, is de fundamentele oorzaak verholpen. Natuurlijk is nieuwbouw met sloopaanmoediging ook een goed aanvullend idee, maar geen oplossing van het onderliggende probleem.
 • 24-uurs OV-netwerk (Randstad). Dit wordt nu met bussen gedaan, maar de PvdA wil dit in de hele randstad met spoorgebonden vervoer doen. Ja graag!
 • Uitbreiding OV in buitengebieden. Onder andere met elektrische deelfietsen en -taxi's. Een soort legale uber, en met de OV-chipkaart te bedienen. Uitstekend idee. Hoewel zelfrijdende auto's wellicht te snel komen om dit plan echt tot bloei te laten komen.
 • Maut-heffing zoals in Duitsland. Buitenlanders die hier rijden, moeten betalen voor ons wegennet. Gezien hoe politiek lastig dit was in Duitsland, weet ik niet of dit wat gaat worden. We hebben al het Eurovignet.
 • Zelfrijdende auto's worden meermalen genoemd. Mooi, nog een grote partij die zich ervan bewust is.
 • Maximumsnelheid terug naar 120 en versimpeling van maximumsnelheden. Leuk voer voor verstokte automobilisten die hier weer boos over gaan worden. En dan mijn serieuze opmerking: Goed voor verkeersveiligheid, doen! Effectieve snelheid en wegcapaciteit zijn nagenoeg ongewijzigd door de verhoging naar 130, dus whatever.
 • Schiphol mag voorwaardelijk uitbreiden. Hiervoor moeten vervuilende en luide vliegtuigen permanent geweerd worden. Cityhoppers, DC-11's, etc. gaan dan dus permanent verdwijnen. We zijn momenteel de grootste vlieghub in Europa, en Schiphol brengt een hoop geld in het laatje. Ik begrijp de achterliggende gedachte, maar maak me zorgen om de milieu-impact van vliegverkeer. Dit punt vind ik dan ook clashen met de klimaatdoelstellingen. Overigens is ook de PvdA voor het verbinden van Lelystad Airport met Schiphol als 'split-hub'.
Internationale samenleving (internationale samenwerking)
Een sterker humanitair karakter van onze defensiesamenwerking, meer samenwerking binnen Europa en verder een heel saai, typisch Nederlands EU-beleid. Met name door intensivering van ontwikkelingssamenwerking wil de PvdA 2 miljard extra hierin steken.
 • Langdurige aanwezigheid in prille vredegebieden. Onze defensie(gelden/troepen) worden ingezet voor kort ex-conflictgebieden om daar bestendige vrede en stabiliteit te bewerkstelligen. Dit in tegenstelling tot een focus op conflictbemiddeling of puur vechten. Dit is een significante verandering ten opzichte van onze huidige, meer versplinterde instelling.
 • Hogere defensie-uitgaven. Opmerkelijk voor de PvdA, maar mijns inziens niet onnodig. Er is al decennialang jaar op jaar gesneden in defensie, en het lijkt erop dat we juist nu deze troepen aan de grenzen van de EU nodig gaan hebben.
 • Geen Europees Leger, maar... Net als de VVD, we willen alles wat een Europees Leger zou zijn, behalve de naam.
 • Gemeenschappelijk immigratie- en asielbeleid in de EU. Uitstekend idee, verder uitgewerkt in mijn artikel over de VVD. Ook vrijwel alle andere EU-centrische ideeën van de VVD zijn hier terug te vinden. Helaas geen roep om een centraal monetair beleid, iets dat potentieel de Griekenland-crisis had kunnen voorkomen.

Conclusie

De PvdA is zeer sociaal progressief zonder daarin extreem of financieel onverantwoord te worden. Het is echter te zien dat op economisch gebied, de partij toch een beetje bij liberalere partijen afkijkt. De belangrijkste punten wat mij betreft:

Positief:
 • Een uitstekend klimaatplan. Zeker voor zo'n traditioneel grote partij. Veel ambitieuzer dan hun vorige verkiezingsprogramma.
 • Zeer sociale en maatschappijbrede werk- en inkomensplannen (zoals sociale verzekeringen voor ZZP'ers en verlengd ouderschapsverlof). Met sterke economische- en koopkrachtgroei tot gevolg
 • Langjarige kijk op infrastructuur
 • Sterk OV- en mobiliteitsplan
Negatief:
 • Een mixed bag in veel gevallen. Ik wil individuele policypunten graag aanmerken als positief, maar ze worden vaak gecombineerd met ofwel principiële (ipv evidence-based) punten, ofwel met ronduit contraproductieve dingen. Bijvoorbeeld:
  • Veel aandacht voor inclusiviteit en anti-discriminatiewetgeving (goed!) maar dan ook weer aannamequota voor vrouwen (strijkt tegen m'n sociaal-liberale haren in - werkgevers moeten de vrijheid hebben om de beste persoon te kiezen, niet persé een vrouw of man)
  • Veel aandacht voor zwakke leerlingen en volwassenen die weer terug willen naar school, maar dan ook weer geen aandacht voor langlopende pijnpunten zoals de harde knip, WO-eis voor docenten, subsidie-aanvraagpapierwerk in onderzoek, enz.
  • Eigen risico afschaffen en meer wijkverplegers (goed!), maar dan ook weer een zootje maken van een hoop inhoudelijke zorgvraagstukken die veel genuanceerder liggen dan 'hup afschaffen'.
 • Schiphol uitbreiden terwijl je voor minder broeikasgasuitstoot en milieuvervuiling bent.

Fiscale effecten volgens het CPB

Lees hier het volledige rapport over de fiscale effecten van de verkiezingsplannen van de grootste partijen (374 pagina's).

https://tweakers.net/ext/f/gaiYR4eqdz64AG4ulVr1WV1I/full.png

Excuses voor het kleine lettertype. Het CPB is niet zo goed in duidelijke grafieken maken. De PvdA scoort bovengemiddeld op zowel werkloosheids- als koopkrachtontwikkeling. Het programma kost de staat echter - op de vrijzinnige partij na - het meeste. Opmerkelijk is ook dat de PvdA volgens het CPB voor een sterke verbetering van onze Gini-coëfficient zorgt (gelijkwaardigheid van inkomen). Dit zien we ook terug in de koopkrachtspreiding:

https://tweakers.net/ext/f/8oVgUt87ddLqMq1xbSRAYmAr/full.png

Zowat iedereen gaat erop vooruit. Alleen rijke gepensioneerden gaan er netto iets op achteruit. De vorm van de grafiek, met een dalende lijn van lage naar hoge inkomens, geeft aan dat het programma zeer progressief is.

Volgende: Verkiezingsprogramma PVV in detail 02-'17 Verkiezingsprogramma PVV in detail
Volgende: Verkiezingsprogramma VVD in detail 02-'17 Verkiezingsprogramma VVD in detail

Reacties


Door Tweakers user jbdeiman, donderdag 23 februari 2017 09:36

Het "Weg met eigen risico" sta ik ook niet achter, maar er is wel de mogelijkheid om in de gevallen waarbij mensen naar de spoedpost gaan met niets (hogere kosten dan huisarts), dit wel voor het stukje eigen risico komt te vallen.
Dit betekent dat het eigen risico niet wordt gebruikt om "mensen te deactiveren naar een zorginstituut te grijpen", maar juist als stimulans om na te denken of het nodig is naar de huisarts te gaan, of naar de spoedpost.

Door Tweakers user mux, donderdag 23 februari 2017 10:02

Dit is in feite al hoe het werkt. De eerste lijn is opzettelijk altijd gratis zodat mensen eerst naar de huisarts gaan en dan verwezen worden. We hebben zelfs spoed-huisartsenposten zodat mensen niet onnodig naar het ziekenhuis gaan. Dat is exact waarom we zulke lage out-of-pocket kosten hebben in Nederland: het eigen risico bestaat weliswaar, maar wordt bijna nooit betaalt (op het totaal aantal consulten). Want de grote meerderheid aan consulten is met een gratis arts.

Door Tweakers user 3x3, vrijdag 24 februari 2017 00:24

Afgelopen regeerperiode heeft Assher (en de PVDA) Flexibel, flexibeler gemaakt en ZZP'ers een hele hoop meer rompslomp en minder kansen gegeven.

3 jaar tijdelijk contract werd 2 jaar, en gat tussen tijdelijk en vast veel groter.

Zelf heb ik er geen last van.
Maar ik zie gigantisch grote groepen 'vervangbare' werknemers.. door dit beleid nu elke twee jaar rouleren. Ze leiden meestal na 1.5 jaar hun opvolger op. Ikzelf zou nu ook niet iemand langer dan twee jaar in dienst durven nemen.

Bij onderpresteren iemand ontslaan als hij vast in dienst is, is ook een 'negatieve' rompslomp. Je moet een werknemer bij wanpresteren eerst tig keer vertellen dat hij slecht is, niet voldoet aan de verwachtingen etc. etc. langs een lange negatieve spiraal duwen.. voor je hem kan ontslaan. Goed voor niemand.

Ook een grote groep ZZP'ers worden de regel-agressie gedrukt in allerlei gure & dure payroll-constructies, waardoor ze minder vrij worden.

Het is een hele enge club, die met goede socialistische bedoelingen.. allerlei onzekerheden over het inkomen brengt naar miljoenen huishoudens.

Uberhaupt is het kunstmatige verschil tussen 'tijdelijk' & 'vast' een achterhaald concept.

Door Harm, vrijdag 24 februari 2017 00:50

3x3 schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 00:24:
Uberhaupt is het kunstmatige verschil tussen 'tijdelijk' & 'vast' een achterhaald concept.
Niet per se, maar zoals het nu werkt wel. Werkgevers 'winnen' het toch.

Juist in de bouw, zorg en post willen ze meer vaste contracten - > wat gebeurt er? Alles op oproepbasis

Terwijl in het duurdere segment alles wel opeens 'vast' kan. ZZP'ers worden gedrukt naar payrol zodat het 'groot-consultancy' zijn positie behoud.

Wat de politiek wil - en wat er gebeurt - is 180 graden verkeerd om!

Door Tweakers user Harm_H, vrijdag 24 februari 2017 01:02

Oplossing lijkt me:
'tijdelijke' en 'vaste' contracten opschorten, 1 degelijk contract met een redelijke opzegtermijn (eventueel op basis van aantal gewerkte jaren; zeg 1 maand per jaar) en eventueel een iets langere proeftijd tot 3 maanden.

Financieel vangnet behouden

ZZP'ers vrij hun gang laten gaan zolang ze fatsoenlijk belasting betalen. Eventueel met een minimumtarief van 40,- (waarom minimumloon en geen minimumtarief om uitbuiting te voorkomen). Financieel vangnet is wel eigen risico voor deze groep.

Door Tweakers user mavamal, vrijdag 24 februari 2017 10:33

Aan de ene kant heeft de PvdA vaak een programma dat mij (als redelijk links georiënteerd persoon, Das Kapital in de boekenkast etc.) wel aanspreekt, maar hun probleem is juist dat ze vaak teveel water bij de wijn lijken te doen bij de kabinetsonderhandelingen. Daarnaast staan ze zelden of nooit open voor een links alternatief (remember 2006, dag na de verkiezingen was het voor de PvdA al onmogelijk om met de grote winnaar SP een regering te vormen).
Maar goed, dat zal iemand van de rechtervleugel van de VVD ook wel van de VVD vinden.

Door Tweakers user SirBlade, vrijdag 24 februari 2017 10:59

mavamal schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 10:33:
Aan de ene kant heeft de PvdA vaak een programma dat mij (als redelijk links georiënteerd persoon, Das Kapital in de boekenkast etc.) wel aanspreekt, maar hun probleem is juist dat ze vaak teveel water bij de wijn lijken te doen bij de kabinetsonderhandelingen. Daarnaast staan ze zelden of nooit open voor een links alternatief (remember 2006, dag na de verkiezingen was het voor de PvdA al onmogelijk om met de grote winnaar SP een regering te vormen).
Maar goed, dat zal iemand van de rechtervleugel van de VVD ook wel van de VVD vinden.
De PVDA zal nooit met de SP samen een regering kunnen vormen zonder een rechtsere partij erbij. In een dergelijk kabinet zal het namelijk de PVDA zijn die de rol van boekhouder op zich zal moeten nemen en constant tegen de SP zal moeten zeggen "dit is financieel niet haalbaar". Daarom zullen ze altijd een 3de partij zoals CDD/D66/VVD erbij willen hebben.

Door Tweakers user mavamal, vrijdag 24 februari 2017 13:20

@SirBlade
Volgens het CPB was het plan prima haalbaar, maar goed. Verder waren toen ook geruchten met het CDA en D66, maar het was de PvdA die niet wou.

Door Tweakers user PcDealer, vrijdag 24 februari 2017 23:34

Wij willen het mogelijk maken dat vrouwen en mannen die hun middelbare school niet hebben kunnen vol-tooien, dit alsnog kunnen doen. Dat is goed voor de persoonlijke ontwikkeling en de vergroting van het zelfbewustzijn.
Dit kan al, wat is er nieuw hieraan? Volwassenenonderwijs (of moedermavo in de volksmond) is er sinds jaar en dag.

Door Tweakers user Haas_nl, zaterdag 25 februari 2017 20:36

Niks over afschaffen hypotheek rente op hele duren huizen +1 mil. Lijkt me toch logische dat een dergelijk links partij hier voor is? Of zijn ze bang dat ze hun eigen hypotheek rente verliezen?

Door Tweakers user haaibaa2, zondag 26 februari 2017 07:40

mux schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 10:02:
Dit is in feite al hoe het werkt. De eerste lijn is opzettelijk altijd gratis zodat mensen eerst naar de huisarts gaan en dan verwezen worden. We hebben zelfs spoed-huisartsenposten zodat mensen niet onnodig naar het ziekenhuis gaan. Dat is exact waarom we zulke lage out-of-pocket kosten hebben in Nederland: het eigen risico bestaat weliswaar, maar wordt bijna nooit betaalt (op het totaal aantal consulten). Want de grote meerderheid aan consulten is met een gratis arts.
Eigen risico is gewoon een manier om chronisch zieken extra te blasten. Hoezo solidair? Afschaffen dus.

Door Tweakers user haaibaa2, zondag 26 februari 2017 07:41

haaibaa2 schreef op zondag 26 februari 2017 @ 07:40:
[...]


Eigen risico is gewoon een manier om chronisch zieken extra te belasten. Hoezo solidair? Afschaffen dus.

Door Tweakers user Nature, zondag 26 februari 2017 21:05

Het punt van racisme vind ik wel interessant, sommige instanties zien geloven ook als rassen, seksuele geaardheid als ras een gender ook, er zal nog wel meer racisme zijn volgens dergelijke instanties.
Ik weet eigenlijk niet wat nog meer een ras is, er zal nog wel meer zijn maar zeker voor een werkgever is het wel uitkijken, voor je het weet....
Ik denk dat mensen van de rassenleer zagen dat ze irrelevant raakten wat doe je dan of 'all out' gaan of een zachte dood sterven.

Door Tweakers user Nature, zondag 26 februari 2017 21:17

Ras is sowieso bullshit, rare uitvinding (van mensen) om te verdelen. Het best zouden we dat vandaag al afschaffen zou een hoop ellende schelen.

Door Tweakers user MichielK71, woensdag 1 maart 2017 11:43

Even een reactie op jouw stelling dat het goed is dat er weer een collectieve AOV voor zelfstandigen komt.

Tot 1-8-2004 bestond de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen). Deze wet zorgde voor een uitkering als je als zelfstandige onverhoopt door ziekte of ongeval niet meer kon werken. Prachtig natuurlijk, zo snel mogelijk weer invoeren. Of toch maar niet?

De premie voor de WAZ bedroeg 8,8% van het belastbaar inkomen met een maximum van € 2.196,00. Hiervoor kreeg je het volgende;

* een maximale uitkering van ongeveer € 14.500,00 per jaar
* een wachttijd van 1 jaar
* beoordeling van arbeidsongeschiktheid op basis van gangbare arbeid
* uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid

Voor hetzelfde of minder geld kan je bij een particuliere AOV verzekeraar een ruimere dekking afsluiten.

Mocht je wegens medische redenen niet acceptabel zijn kan je ook een zogeheten vangnet verzekering afsluiten. Die biedt qua dekking hetzelfde als de oude WAZ dekte en kost (na aftrek premie van het belastbaar inkomen) ongeveer hetzelfde als de premie van de WAZ. Verder bestaat de mogelijkheid om (als je uit loondienst komt) binnen 13 weken na einde loondienst bij het UWV een dekking af te sluiten die aansluit op de publieke verzekeringen. Je moet dit dus wel tijdig aanvragen.

Verder bestaat 'de' zelfstandig ondernemer niet. Hiermee bedoel ik dat iedere situatie verschillend is. Waarom zou iemand die een uit de hand gelopen hobby heeft waarmee onder het minimum loon een inkomen gehaald wordt een verplichte AOV willen hebben. Zo zijn er wel meer voorbeelden waarvoor een verplichte AOV onzin is.

Verder de ondernemer met rechtsvorm eenmanszaak, VOF en maatschap heeft al een korting op het belastbaar inkomen van € 7.280,00 (als je 1.225 uur per jaar aan je bedrijf besteed) en daarbij nog 14% MKB winst vrijstelling. Hiermee daalt de belastingdruk aanzienlijk en komt er geld beschikbaar die aan o.a. een AOV besteed kan worden (dit was ooit ook zo bedoeld).

Verder is het de perceptie bij heel veel mensen dat een AOV duur is, haast onbetaalbaar, en alleen beschikbaar voor mensen die compleet gezond zijn. Als je dan een berekening maakt van de werkelijke kosten dan valt het vaak wel mee. Verder is de premie aftrekbaar van het belastbaar inkomen waardoor een deel van de premie terug komt in een lagere inkomstenbelasting. En dat verzekeraars bestaande aandoeningen uitsluiten (geen brandende huizen en zinkende schepen verzekert) is op zich ook logisch.

Als zelfstandige, en op dit moment interim acceptant arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, merk ik dat veel politieke partijen en hun kamerleden slecht op de hoogte zijn van de geschiedenis en de mogelijkheden ten aanzien van de AOV.

Persoonlijk zie ik er geen heil in om terug te keren naar de tijd van de WAZ.

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Via deze link kun je inloggen als je al geregistreerd bent. Indien je nog geen account hebt kun je er hier één aanmaken.